Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ρητώς μας προειδοποιεί και μας λέει «Τα θαύματα στην εποχή του Χριστού και των αποστόλων ήταν απαραίτητα, γιατί το κήρυγμα ήταν πρωτόγνωρο και οι άνθρωποι ήταν σκληροί, ειδωλολάτρες αλλά και δεν υπήρχε ακόμα η καινή διαθήκη. Και γι’ αυτό γίνονταν μεγάλα σημεία και τέρατα. Τώρα όμως που έχουμε την Αγία Γραφή τα θαύματα όχι μόνο δεν μας ωφελούν αλλά μας βλάπτουν και μας οδηγούν στην απιστία.
Ο ιερός Χρυσόστομος γράφει, ότι τα θαύματα μας βλάπτουν. Και λέει…
α) Δια αυτούς που λένε ότι τα θαύματα χρειάζονται τους απαντώ ότι, η ψυχή των αγνωμόνων ανθρώπων ούτε με τα θαύματα πείθεται. ‘’δια τους λέγοντες ότι σημεία γίνεσθαι έδει, η αγνώμων ψυχή ουδέ μετά θαυμάτων πείθεται ‘’. (καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. Ματ. ΙΓ’ 58).
β) εκβιάζουν την ελευθερία της πίστεώς μας, ‘’ μη μετ’ ενεχύρων πιστεύειν τω Θεώ ‘’, ‘’ αύτη η άριστη οδός σωτηρίας, τους μη βουλομένους δέχεστε τα λεγόμενα, μη καταναγκάζειν ‘’ .
γ) μας καθιστούν χρεώστες στο Θεό. Γι’ αυτό και Ο Ιησούς Χριστός μας είπε «μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες»,
δ) Τα θαύματα νοθεύουν την πίστη μας, διότι αυτή η πίστη δεν είναι καθαρή και δεν έχει καμία αξία. Διότι αυτό δεν είναι πίστη, αλλά είναι ανάγκη.
ε) Γίνονται αιτία τα θαύματα να γίνει πάρα πολύ μεγάλη η καταδίκη μας και να αυξηθεί η τιμωρίας μας.
στ) τις περισσότερες φορές είναι δημιουργήματα φαντασίας, που μας οδηγούν σε πονηρές υποψίες και τέλος στην πλήρη απιστία. Ενώ ο καθαρός βίος φράσει τα στόματα όλων.
ζ) ο διάβολος φυτεύει βαθιά στην ψυχή μας την υψηλοφροσύνη, όπου πάντοτε οδηγεί τους ανθρώπους στη διαίρεση, σε ομάδες οπαδών.
η) γινόμαστε εύκολα θύματα στα χέρια του ίδιου του σατανά και των οργάνων του (ψευδοπροφήτες), παρουσιάζοντάς μας οράματα, όνειρα, θαύματα, προφητείες κ.λ.π. ( η δυνατόν να πλανήσουν και τους εκλεκτούς ). Και
θ) μας σπρώχνουν να πέσουμε στην πλάνη της γεροντολατρείας. ‘Όπου (ο γέροντας – γερόντισσα) παίρνει τη θέση αλάνθαστου γκουρού και μάγου δημιουργώντας ομάδες οπαδών.
Οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι· κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. Λουκά στ΄26.
Λέει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλασφημία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού από αυτό, ‘’Αντί να οδηγεί κάποιος τους ανθρώπους στον Ιησού Χριστό, να τους οδηγεί σε ανθρώπους και τέλος στον εαυτό του ‘’.
Αλλά αυτό που μας ωφελεί είναι η μελέτη της Αγίας Γραφής και αντί τα θαύματα, ο θαυμαστός τρόπος ζωής ‘’, ( και νεκρών εγειρομένων αξιοπιστέρας είναι τας Γραφάς, ότι παρά του Θεού γραφείσαι επέμφθησαν ).
Η ακράδαντη πίστη προέρχεται μόνο από την μελέτη της Αγίας Γραφής, (και σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνουν οι Θεοφόροι πατέρες της εκκλησίας μας) και την τήρηση των λόγων του Θεού . Γι’ αυτό μας είπε ο Χριστός« μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν ». Αυτό μας το βεβαιώνει ο απόστολός Παύλος, στην προς Ρωμαίους επιστολή (Κ’, 17) « ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ρήματος Θεοῦ ».
Μας συμβουλεύει και μας προειδοποιεί και Ο ίδιος Ο Ιησούς Χριστός λέγοντάς μας,
« Πλανάστε μη ειδότες τας γραφάς », ακόμα
«Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς » και ακόμα
«ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, αὐτός μου ἀδελφός καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν. ».
Ο Ιερός Χρυσόστομος εξυμνεί την Αγία Γραφή ως εξής.
<< Όπως δεν είναι δυνατόν κανένας άνθρωπος να ζήσει χωρίς καρδιά, έτσι δεν είναι δυνατόν ποτέ κανένας άνθρωπος και με κανένα τρόπο να σωθεί χωρίς τη γνώση της Αγίας Γραφής. Όλα τα κακά συμβαίνουν διότι δεν προσέχουμε στην ανάγνωση της Αγίας Γραφής, αυτό έχει καταστρέψει τα πάντα. Η Αγία Γραφή αποτελεί πλήρης απόδειξη της αληθείας των δογμάτων της πίστεώς μας, καθιστά τα μάτια της ψυχής μας οξύτατα, υγιές και λαμπρά, είναι η αλάνθαστη ζυγαριά, ο γνώμονας και ο κανόνας του πνεύματος. Είναι κριτήριο των όντων, ακριβές και απαραπλάνητο. Μας κάνει φοβερούς στους δαίμονες. Μας εξοπλίζει την γλώσσα μας ως η μάχαιρα του Αγίου Πνεύματος. Η ανάγνωση της Αγίας Γραφής είναι η τροφή της ψυχής, ο στολισμός της, το φάρμακο της και η ασφάλεια της, την κάνει επιτήδεια και τη μαλακώνει. Με αυτήν διορθώνουμε τους πάντες. Χωρίς την ανάγνωση της Αγίας Γραφής δεν είναι δυνατό να γίνει κανένας τέλειος. Η φύση της ψυχής μας είναι τέτοια που είτε σώζεται, είτε καταστρέφεται παντελώς, εξαιτίας των λόγων της Αγίας Γραφής. Αυτοί που θέλουν να σωθούν ας προσέξουν στην ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
‘Όταν μελετάμε την Αγία γραφή, μας μιλάει Ο ίδιος Ο Χριστός, οι Θεοφόροι μαθητές Του και οι προφήτες, μας μιλάει Το ίδιο Το Πανάγιο Πνεύμα. Ενώ όλα τα άλλα αναγνώσματα είναι γνώμες και θεωρίες ανθρώπων.
Ποιός είναι ο χοίρος που καταπατεί τους μαργαρίτες ? Αυτός που δεν θεωρεί την Αγία Γραφή πολύτιμη και άξια σεβασμού. Και ποιος είναι τόσο άθλιος που να μην την θεωρεί άξια σεβασμού και πολυτιμότερη από οτιδήποτε άλλο ? Αυτός που δεν της αφιερώνει μήτε τόση ώρα όσο στις πόρνες και στα άλλα σατανικά θεάματα. Και ενώ ο Θεός προστάζει να ακούμε και να εκτελούμε τους λόγους του, εμείς τους περιφρονούμε και βλέπουμε αλλού…
Τέλος λέει. Θέλεις να δεις τη δύναμη και την πανουργία του διαβόλου, ξεκίνησε την ανάγνωση της Αγίας Γραφής και θα δεις ότι δεν θα σε αφήνει. Διότι η περιφρόνηση της ακρόασης των θείων γραφών, προδίδει σατανική διάνοια, που δεν μας αφήνει να δούμε το θησαυρό και να κερδίσουμε τον πλούτο του ουρανού. >>

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ρητώς μας προειδοποιεί και μας λέει «Τα θαύματα στην εποχή του Χριστού και των αποστόλων ήταν απαραίτητα γιατί οι άνθρωποι ήταν σκληροί, ειδωλολάτρες και γι αυτό γίνονταν σημεία και τέρατα, τώρα όμως που έχουμε την Αγία γραφή τα θαύματα όχι μόνο δεν μας ωφελούν αλλά πολύ μας βλάπτουν, διότι
α)μας καθιστούν χρεώστες στο Θεό,
β) εκβιάζεται η ελευθερία μας και
γ) η πίστη μας τότε δεν έχει καμία αξία.
Αλλά η ακράδαντη πίστη προέρχεται μόνο από την μελέτη της αγίας Γραφής και την τήρηση των λόγων του Χριστού, κατά τον απόστολό Παυλο που μας λέει ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κ’, 17 « ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ρήματος Θεοῦ ».
Όπως μας συμβουλεύει και Ο ίδιος Ο Ιησούς Χριστός « Πλανάστε μη ειδότες τας γραφάς, Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς και μακάριοι οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν ».
Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας προειδοποιεί λέγοντας, « όταν ο πλούσιος του ευαγγελίου ζήτησε από το ν Αβραάμ να αναστηθεί ο φτωχός Λάζαρος και να τον στείλει να πει στα 5 αδέλφια του ότι υπάρχει η αιώνια ζωή ώστε να διορθωθούν και να μην καταλήξουν στον τόπο αυτό να βασανίζονται, ο Αβραάμ του απάντησε ρητώς ότι, ‘’ έχουν την Αγία γραφή και εάν δεν την μελετήσουν και την τηρήσουν, τότε δεν είναι δυνατόν ούτε εάν αναστηθεί ο Λάζαρος και τους βεβαιώσει ούτε οτιδήποτε θαύματα και να δουν, δεν πρόκειται να πιστέψουν ποτέ ‘’ ».
Λέει ακόμα ο Χρυσόστομος ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλασφημία από αυτό, ‘’Αντί να στρέφει κάποιος τους ανθρώπους στον Ιησού Χριστό, να τους οδηγεί σε ανθρώπους και τέλος στον εαυτό του.
Διαβάστε σας παρακαλώ τον άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο και δεν πρόκειται να βρείτε στις ομιλίες του να διηγείται κανένα απολύτως θαύμα. Μήπως τελικά ήταν λάθος ο άγιος και καλά έκαναν και τον καταδίωξαν όλοι αυτοί (οι άνθρωποι της εκκλησίας ).
Αν προσπαθήσουμε να αποδείξουμε την πίστη μας με τα θαύματα θα φτάσουμε σε αδιέξοδο, διότι πολλά δόγματα ακόμα και σατανιστές μπορούν να μας παρουσιάσουν πολλά ( η δυνατόν να πλανήσουν και τους εκλεκτούς ). Γινόμαστε έτσι εύκολα θύματα στους ψευδοπροφήτες και ψευτοδιδασκάλους.
‘Έχουμε καταντήσει την πίστη μας, θαυματολαγνεία, προφητολαγνεία, γεροντολατρία και εμπόριο.